ኤርትረያ ፕሮቴስታንት

ኣብ ኤርትራን ኣብ መላእ ዓለምን ዝነበሩ ፕሮተስታንት ንምእሳሩ ምሹእ ጕዕዞ ንምግባር ማሕበርና ነቶም ኣብ የሩሳሌም ኢዩ ዘሎ ።

 እንህቦ ኣገልግሎት 

 

BE THE FIRST TO GET LATEST OFFERS!

ንብሕታውን ንስድራ ቤትን ዚግበር ጕዕዞ(FIT)

ንእስራኤል ብብሕቲ ንስድራቤትካ ወይ ምስ እተፍቅሮ ሰብ ክትበጽሕ ትመርጽ እንተ ኣሊኻ ጕዕዞኹም ምስ ግዜኹምን ባጀትኩምን ዚሰማማዕ ክንገብሮ ኢና።

 

ብጕጅለ ዚግበር ጕዕዞ (Group Tours)

ምስ ጕጅለ ኻብ ዚግበር ጕዕዞ ኣትሒዝካ ኽሳዕ ፣ ንጕጅለ ኺበጽሕዎም እንተ ደልዮም ኣዘራርቡና ።

 

 

ናይ በዓል ዕረፍቲ ጕዕዞ (Holiday Tours)

በዓል ልደት በዓል ትንሳኤ ዕርገት ከምኡውን ካልኦት ፣ ብሕቶኻ ኣብታ ቕድስቲ ሃገር ዚግበር ናይ በዓል ዕረፍቲ ጕዕዞ ብዘይ ገለ ዕንቅፋት ብዋጋ ዘይሽነን ስሉጥን ኣገልግሎት ክንህበካ ኢና።

ጕዕዞ እስራኤል ከም ንወለዲ እተዋህበ ህያብ (Holy Land Gift)

ንወላዲኻ ወይ ንእትፈትዎ ሰብ ፡ እትህቦ ውህበት ካብ ቅድስቲ ምድሪ ጉዕዞ ፡ ንላዕሊ የልቦን ። ውህበትካ ነቲ ኻብ መጀመርታ ኽሳዕ መወዳእታ እትብህግዎ ሓጐስን በረኸትን ምእንቲ ኼምጽኣልኩም ነዚ ኽኢላ ኣገልግሎት እዚ ሕተቱና ።

መርዓን ዝኽሪ ዓመትን ምድላዋት (Wedding & Honeymoon)

ብዛዕባ መርዓኻ ሕጽኖትካ ዝኽሪ ዓመት መርዓኻ ከምኡውን ብዛዕባ ኻልእ ኣብታ ቅድስቲ ሃገር ዚፍጸም ፍጻመታት ትሓስብ እንተ ኣሊኻ ፡ እንኮ ምርጫኻ ግኸመና ።

 

 

ኣገልግሎት ቪ.ኣይ.ፒ.(VIP)

 

እቲ ቪ.ኣይ.ፒ. እንህቦ ኣገልግሎት ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣትሒዝካ ኽሳዕ እቲ ብሉጽ ኰዀብ ዘለዎ ሆቴልን ብሉጽ መጓዓዝያ በጻሕቲ ምስ ግዜኻን ምሾትካን ኣጸቢቑ ይራኸብ እዩ ።

 

ናይ ኣየር በረራ ቲኬት (Flight Tickets)

ሓደ ኻብቲ እንህቦ ቐንዲ ኣገልግሎት ኣብ ግቡእ ዋጋ ናይ ኣየር ቲከት ምሃብ ኢዩ ። ብፍላይ ናብ እስራኤል ኣብ እትገብሮ ጕዕዞ ምርጫኻ እንተ ተጠቓሊሉ ጽቡቕ ውዕል ክትረክብ ኢኻ ።

መሕደሪ ሆቴልን ኣፓርታማን (Accomodation)

እዚ ኣገልግሎት እዚ ወጻኢታትካ ኣጸቢቑ ስለ ዚንኪ ከየማኸርካ ሆቴል ወይ ኣፓርታማ ኸይትዕድጉ ነመኽረኩም። ዝያዳ መሕደሪ እንተ ደሊኻ ኣማኽረና።

ኣገልግሎት ቪዛ (Visa Process)

ናብ እስራኤል እትኣትወሉ ቪዛ ዜድልየካ እንተ ዀይኑ ንጕዕዞ ዜድሊ ወጻኢታት ቅድሚ ምውጻእካ ምሳና ተራኸብ። ብዛዕባ እቲ ነቶም ብጕጅለ ወይ ብውልቂ ዚጐዓዙ ዓማዊልና እንህቦም ኣገልግሎት ቪዛ ሕተተና።

እቲ ዝመጽእ ፕሮተስታንት ናብታ ቕድስቲ ሃገር ዚግበር ጕዕዞ

 

ንፕሮተስታንት ኤርትርያ እተዳለወ ስርዓታት ጕዕዞ 

10-Days Evangelist Tours- መዓልትታት ወንጌላዊ ዑደት።

 

     Jerusalem/ Galilee / Tel Aviv

   10 days - 9 nights

10 - Days Holidays Tour - ዑደት በዓላት።


     Jerusalem/ Galilee / Tel Aviv

   10 days - 9 nights

Bible Land Highlights - መጽሓፍ ቅዱስ ዚጐልሕ ነጥብታት

 

     Jerusalem/ Galilee / Tel Aviv

   10 days - 9 nights

Heritage of the Holy Land & Jordan- ውርሻ እታ ቕድስቲ ሃገርን ዮርዳኖስን

     Jerusalem/ Galilee / Tel Aviv

   10 days - 9 nights

8-ንመዓልትታት ኣስኣሰር የሱስ ኪስዕብዎ እዮም።

 

     Jerusalem/ Galilee

   8 days - 7 nights

ናይ እስራኤል ገየሽቲ ኤርትራዊያን ዝሓረዩና ምኽንያታት!

 

ገለ ኻብቲ ፍልይ እንብለሉ ምኽንያታት


ዋጋና

 

ቀንዲ ቤት ጽሕፈትና ኣብ የሩሳሌም ስለ ዘሎ ማእከላይ ባይታ ወይ ውድብ ስለ ዘየለ ዋጋና ኻብቲ ኽትረኽብዎ እትኽእሉ ዝወሓደ እዩ ።

ተቐበልቲ ጋሻ ናባና

 

ንስኻን ወለድኻን ብህዝብን ቋንቋን ሃገርካ ስለ እትተሓዙ ኣኽብሮትን ሓልዮትን ኪግበረልኩም እዩ ።

ናይ ናና ቀሊልን ቀጥታን


ቀሊል ናይ ምዝገባ መስርሕ ኰነ ስዉር ወይ ዘይተጸበኻዮ ተወሳኺ ክፍሊት ስለ ዘይረኸብካ እቲ ኣብ እስራኤል ዝገበርካዮ ጕዕዞ ኻብቲ ዝሓሰብዎ ንላዕሊ ምሹእ እዩ።

ኣብ መጻኢ ዚግበር ጕዕዞ ፕሮተስታንት

 

ጕጅለ ፕሮተስታንት እስራኤል ክትሓብርዎ እትኽእሉ ጕዕዞታት

በዓል ልደት ናብታ ቕድስቲ ሃገር ዚግበር ጕዕዞ

 

     ቤተልሔም / ኢየሩሳሌም

   9 days - 7 nights

በዓል ትንሳኤ ናብ የሩሳሌም ዝገበሮ ጕዕዞ

 

     ኢየሩሳሌም 

   10 days - 9 nights

በዓል ጰንጠቆስጠ (Pentecost) 

 

     ኢየሩሳሌም

   8 days - 7 nights

ብሓባር ናይ ምዕያይ ኣጋጣሚ

 

ምስ ውድብና ኺዓዩ ዚደልዩ


ኣብቲ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ኣገልግሎት ይሃልዉ ወይ ንእስራኤል ዮርዳኖስ ግሪኽ ግብጺ ከምኡውን ኣውሮጳ ዝገበርዎ ጕዕዞ ምድላዋት ይገብሩ ብዘየገድስ ነቲ ፎርም ብየማናይ ሸነኽ ብምምላእ ከምኡውን ንሓድሕዱ ዚወዳደር ዋጋን ብሉጽ ኣገልግሎትን ብምምይያጥ ኪለኣኹ እዮም።

 

  • ንወኪላት ጕዕዞ ዚወሃብ ኣገልግሎት(B2B)
  • መራሕቲ ኣብያተ-ክርስትያንን ሓለውትን
  • ኣተሓባበርቲ ጕዕዞ ጕጅለ

Partnering Request

ካብ ዓማዊል እተላእከልና ሓሳባትን ፎቶታትን

ፎቶግራፎች
አስተያየቶች
ፎቶግራፎች
አስተያየቶች

ዓማዊልና ብዛዕባ ኣገልግሎትና እንታይ ይብሉ ?

 

የደንበኞቻችን አስተያየት

 

ለእስራኤልና በመላው አለም ለሚያደርጉት ጉዞ መርጫዎ በመሆናችን እናመሰግናለን። የሚሰጡን አስተያየቶች ለስራችን እጅግ ጠቃሚ ናችው።

 

 

ፓስተር በረከ

ከዩኬ

 

የሰጣችሁን አገልግሎት በቃላት የሚገለጽ አይደለም። የቤተክርስቲያን አባላቶች በሙሉ ደስታቸውን እስካሁን እየገለጹልኝ ነው። ከዚህ ድርጅት ጋር መስራታችን ለቤተክርስቲያናችን ትልቅ እድል ነው። አኩርታችሁናል። ተባረኩልን። የሚቀጥለውን ጉዞ ዝግጅት በቅርብ እንጀምራለን።

 

ሲሳይ ይርጋ

ከአሜሪካ

 

ከአቀባበላችሁ አንስቶ የሆቴል ምርጫችሁና ያወጣችሁልን የጉብኝት እቅድ የሚደንቅ ነው። ይህ ነው የምለው አንድ ችግር አላየሁባችሁም። አጀት በጣም የሚመሰገን ድርጅት ነው። የነበረን ጊዜ የበረከት ነው። ላደረጋችሁልን ትሮፌሽናል መስተንግዶ በሁላችንም ስም አምሰግናለሁ።

ኤልያስ ለማ

ከአሜሪካ



እናቴን እንደዚህ እስደስታችሁ ስለላካችሁልኝ እጅግ ኣድርጌ አመሰግናለሁ። ስለነበራት ጊዜና ስለአደረጋችሁላት እንክብካቤ ተናግራ እትጠግብም። እግዚያብሄር እናንተን ስላስመረጠኝ ይመስግን። ስለድርጅታችሁ በሚገባ አስተዋውቃልሁ። 

ዮሴፍ ሙላ

ከአሜሪካ



ከዚህ በፊት ሁለት ጊዜ መጥቻለሁ እንዳሁኑ ግን የተደሰትኩበትና የረካሁበት ጊዜ የለም። ሁለቱንም ጊዜ ያላየሗቸውን ቦታዎች ከማሳየታችሁም በላይ ሰርቪሳችሁ የሚገርም ነው። የነበርኩባቸው ግሩፕ በሙሉ የሚናገሩት ይህንኑ ነው። አጄትን በመምረጤ እጅግ ደስተኛ ነኝ። አመሰግናለሁ።

ሃይማኖት ይፍሩ

ዳላስ ግሩፕ



በመላው ግሩፓችን ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እጅግ ነው ያኮራችሁኝ። ስለነበረን ጉዞ ሁላችንም እስካሁን ማውራት ኣላቆምንም። ስለሚቀጥለው አመት ጉዞ አውሮፕላን ውስጥ ነው መነጋገር የጀመርነው። ለተደረገልን ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን።

 

ጥሩወርቅ በላይ

ከአሜሪካ



የወላጆቼ ምርቃት ዪድረሳችሁ። አጄት የሚደንቅ ድርጅት ነው። እኔና ወላጆቼ የነበረን ቆይታ በቃላት ከምገልጸው በላይ ነው። አክብሮታችሁና መስተንግዶአችሁ የሚገርም ነው። የቀላቀላችሁን ግሩፕ በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ተደስተናል እናመሰግናለን።

 

ፍቅርተ ፀጋዬ

ስዊድን

ሁላችንም በሰላም ገብተናል። ስለነበረን ጉብኝት መቼም እንዲህ ነው ብዬ መግለጽ እልችልም። ድንቅ ስራ ነው የምትሰሩት። ለመሆኑ የከፈልነው ክፍያ ያዋጣችሗል። ስለሁሉም እጅግ አርገን እናመሰግናለን።

 

 

ጸሐይ አለሙ

ከኢትዮጵያ

ከመጀመሪያዋ ቀን የስልክ ንግር ጀምሮ እስክንመለስ ድረስ ኤጀንታችሁ ያደረገልን አቀባበል በቃላት የሚገለጽ አይደለም። በጣም ጨዋና አክባሪ ናችሁ። ሁላችንም ከሚገባው በላይ ተደስተናል። ከከፈልነው በላይ የተጠቅምን ይመስለኛል። የሁሉም አስተያየት ይህ ነው። እናመሰግናለን።